info@webmeeting.video, +421 905 750 642

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť webmeeting video s.r.o. spracúva slobodne poskytnuté osobné údaje Zákazníka, a to meno, priezvisko, email, tel. č., nakoľko spracúvanie týchto osobných údajov je nevyhnutné pre poskytovanie služieb  webmeeting video s.r.o., a pre plnenie povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi. Spracúvanie osobných údajov Zákazníka sa vykonáva po dobu nevyhnutnú na splnenie vyššie uvedených účelov spracúvania.

Zákazník môže zaškrtnutím príslušného políčka prejaviť svoj súhlas s kontaktovaním a zasielaním informácií o novinkách a špeciálnych ponukách webmeeting video s.r.o. alebo jej obchodných partnerov. Zaškrtnutím tohto políčka tak Zákazník ako dotknutá osoba udeľuje slobodne a dobrovoľne webmeeting video s.r.o. v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a príslušných právnych predpisov EÚ svoj výslovný súhlas so spracúvaním poskytnutých osobných údajov.

Zákazník zodpovedá za úplnosť, pravdivosť a správnosť poskytnutých osobných údajov. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov je Zákazník povinný ich zmenu bezodkladne oznámiť webmeeting video s.r.o.

V prípade neaktuálnosti poskytnutých osobných údajov, odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov, po splnení účelu alebo doby, na ktorú bol udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov alebo ak je ukladanie z akýchkoľvek zákonných dôvodov neprípustné, budú uložené osobné údaje vymazané.

Ochrana osobných sa spravuje ustanoveniami zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, kde sú taktiež upravené aj práva Zákazníka ako dotknutej osoby. Zákazník má právo na bezplatné poskytnutie informácií ohľadom spracúvania jeho uložených údajov. Za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch má Zákazník zároveň (i) právo na prístup k svojim osobným údajom, (ii) právo na opravu nesprávnych osobných údajov, (iii) právo na obmedzenie (blokovanie) spracúvania osobných údajov, (iv) právo namietať spracúvanie svojich osobných údajov, (v) právo na výmaz osobných údajov, najmä vtedy, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali alebo ak odvolal svoj súhlas na ich spracúvanie a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie, prípadne ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne. Rovnako má Zákazník v prípade splnenia stanovených podmienok aj právo na prenosnosť údajov, t.j. máte právo získať svoje osobné údaje, ktoré ste nám dobrovoľne poskytli v elektronickej forme na základe vášho súhlasu, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a v tejto súvislosti môžete žiadať právo na prenos týchto údajov k druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ bude takýto prenos technický možný.

V prípade, že si uplatňuje Zákazník niektoré z práv dotknutej osoby podľa právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov a zo žiadosti Zákazníka nie je možné overiť totožnosť žiadateľa alebo v prípade, že má webmeeting video s.r.o. oprávnené pochybnosti v súvislosti s totožnosťou osoby, ktorá podáva žiadosť, vyhradzuje si webmeeting video s.r.o. právo túto osobu požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti osoby uplatňujúcej túto žiadosť.

Ako dotknutá osoba má Zákazník právo podať sťažnosť  webmeeting video s.r.o. a dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, pri podozrení, že sa jeho osobné údaje spracúvajú v rozpore s platnou legislatívou.

webmeeting video s.r.o. vyhlasuje, že osobné údaje spracúva len na vyššie uvedené účely a v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a príslušnými právnymi predpismi EÚ, a to za použitia primeraných technických, organizačných a bezpečnostných opatrení.

Osobné údaje Zákazníka môžu byť v nevyhnutnom rozsahu poskytované aj nasledovným subjektom, resp. kategórií subjektov, ak je to nevyhnutné na splnenie účelu, za ktorým boli získané a to najmä orgány verejnej moci, poskytovatelia IT služieb (.). Údaje poskytnuté tretím osobám môžu byť použité výhradne na účely, na ktoré boli osobné údaje získané.


COOKIES

V súlade so zákonom č. 351/2011 o elektronických komunikáciach by sme Vás radi upozornili, že náš web webmeeting.video používa cookies. S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej stránky ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových stránok. Ak budete pokračovať v prehliadaní našich stránok, považujeme to za Váš súhlas s ukladaním cookies do Vášho zariadenia. Ak s ukladaním cookies nesúhlasíte, prejdite prosím do nastavenia Vášho prehliadača a vypnite ukladanie cookies.

cookieČO SÚ SÚBORY COOKIES? –  súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

AKO POUŽÍVAME SÚBORY COOKIES? – naše webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok. Webstránky môžu používať aj cookies tretích strán, napríklad pre zobrazovanie relevantnej reklamy návštevníkovi (Google, atď.).

AKO KONTROLOVAŤ SÚBORY COOKIES –  súbory cookies môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

ODMIETNUTIE SÚBOROV COOKIES –  používanie súborov cookies je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už v úvodnom nastavení.